GENERAL TERMS AND CONDITIONS VERSION 1.2 DD 9 June 2020

1. Applicability

These general terms and conditions (“Conditions”) apply to the use of all websites, services, applications, content and products (the “Services”) provided by Clickdrive BV, a limited liability company with registered office in Rotterdam (Chamber of Commerce number). 78132851), (hereinafter: “CLICKDRIVE”) are offered and made available. It is in your interest to read these Terms carefully before using our Services and, if necessary, download these Terms and save them separately for future reference.

By using the Services, an agreement is concluded between CLICKDRIVE and you as a user to which these Terms and Conditions apply. CLICKDRIVE has the right to amend these Terms and Conditions at any time and will notify you of this the next time you use our Services. Each time you will have to accept the amended version of these Terms and Conditions before you can use the Services again. CLICKDRIVE has the right to adjust its services or to terminate it in whole or in part. These terms and conditions apply to users of our Services who are looking for driving lessons (“Users”) and to providers of driving lessons (“Driving School Holders”).

This policy is intended to process personal data of those who use the Clickdrive website or app to book driving lessons, are in contact with us or enter into a contract with us for other reasons, such as:

You acknowledge that CLICKDRIVE does not provide any Driving Lesson Services or act as a driving instructor / driving school and that the Services are provided by independent third party contractors not working for CLICKDRIVE or its affiliates. You as a User enter into an agreement with a Driving School owner at your own expense and risk. CLICKDRIVE excludes any liability for damage resulting from the execution or. failure of any agreement that has been concluded through the intervention or with the aid of the Services.

2. Privacy

CLICKDRIVE collects and uses your personal information that it obtains through the use of the Services. The collection of this personal data is laid down in our privacy policy and can be found at (hyperlink). CLICKDRIVE will respect the rights of data subjects when processing the personal data and ensure that it acts fully in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation). Under certain circumstances, it may be possible that CLICKDRIVE provides information to third parties (including your personal data) in the event of an incident, dispute, conflict or complaint such as an accident in which you were directly or indirectly involved. If we proceed to such provision of personal data, we will always inform you about this.

3. The Services

CLICKDRIVE biedt haar Diensten aan op elektronische wijze via een app en een web-platform (“Technisch Platform”). Deze Diensten (waaronder aanvullende diensten) bestaan uit:

 1. 1. Dit Technisch Platform stelt de gebruiker in staat om via mobiele applicaties en websites rijlessen te zoeken en te plannen bij onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke Diensten zoals Rijschoolhouders die zich bij CLICKDRIVE hebben ingeschreven.
 2. 2. Rijvaardigheidsrapport dat over een Gebruiker wordt opgesteld en binnen het Technisch Platform aan zijn/haar profiel wordt toegevoegd
 3. 3. Rijschoolhouder-beoordeling dat over een Rijschoolhouder wordt opgesteld en binnen het Technisch Platform aan zijn profiel wordt toegevoegd
 4. 4. Aan voorgaande diensten gekoppelde functionaliteiten zoals een communicatie/forum toepassing.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

U erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief (sui generis) databankrechten van CLICKDRIVE en haar partners op zowel haar Diensten als haar Technisch Platform.

Het gebruik van de content van CLICKDRIVE en het Technisch Platform is slechts voor eigen gebruik en enige vorm van hergebruik zoals (web)scraping, ontlening, kopiëring, reverse engineering is niet toegestaan. Het is een Gebruiker uitsluitend toegestaan om gebruik te maken van het Technisch Platform en de Diensten voor eigen gebruik en al dus uitsluitend voor het inregelen van rijlessen en het aangaan van overeenkomsten met/door Rijschoolhouders. Gebruik of hergebruik, voor elk ander doel, zoals hergebruik van de klantervaringen, klantwaarderingen of ratings dan wel van eventuele vaardigheidstabellen of scores is niet toegestaan.

5. Klachten en aansprakelijkheid

De verwerking van uw gegevens door CLICKDRIVE en de totstandkoming van overeenkomsten wordt door CLICKDRIVE naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd resp. gefaciliteerd. CLICKDRIVE noch haar partners kunnen echter instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie – waaronder maar niet beperkt tot de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacyrichtlijnen – dan wel overeenkomsten die worden gehanteerd dan wel aangeboden door ingeschreven Rijschoolhouders.

CLICKDRIVE biedt haar Diensten dan ook op een “As is” basis hetgeen betekent dat ondanks dat de grootste zorg in acht wordt genomen om de Diensten aan te bieden, het gebruik hiervan geheel voor eigen rekening en risico plaatsvindt. Behoudens opzet en grove schuld van de zijde van CLICKDRIVE wordt dan ook elke aansprakelijkheid dienaangaande uitgesloten.

U wordt er voorts op gewezen dat CLICKDRIVE ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor mogelijke overeenkomsten die u als Gebruiker van onze Diensten uiteindelijk rechtstreeks afneemt van Rijschoolhouders en vice versa. CLICKDRIVE houdt een ratingsysteem bij ten aanzien van Rijschoolhouders, echter, dit is slechts indicatief en beoogt op geen enkele wijze een expliciete of impliciete garantie te geven. Tevens mag dit alles niet leiden tot de conclusie dat CLICKDRIVE enige rol speelt in de tenuitvoerlegging van enige overeenkomst die u aangaat met een Rijschoolhouder resp. Gebruiker.

Ondanks het feit dat CLICKDRIVE haar technisch platform aanbiedt overeenkomstig gebruikelijke marktstandaarden en met gebruikmaking van moderne technieken wordt geen uptime (beschikbaarheids) garantie gegeven. Dit betekent dat, wanneer de Diensten tijdelijk niet, deels of slecht toegankelijk dan wel beschikbaar zijn CLICKDRIVE hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt noch aansprakelijk kan worden gehouden. Door CLICKDRIVE wordt voorts geen enkele garantie gegeven ten aanzien van omzet, opdrachten of connectiviteit, CLICKDRIVE is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een situatie waarin een Rijschoolhouder geen opdrachten ontvangt vanuit het technisch platform (om welke reden dan ook) en indien de Rijschoolhouder’s account al dan niet tijdelijk onbereikbaar is dan wel wordt verwijderd overeenkomstig art 6.2.

6. Accounts voor gebruikers en Rijschoolhouders

6.1. Gebruikers-account

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient u een account aan te maken binnen het Technisch Platform (“Account”). U dient vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en derhalve minstens 18 jaar oud dan wel dient u toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger om een Account aan te maken. Om uw Account aan te maken dient u persoonsgegevens in te voeren, hierop is het privacy policy van CLICKDRIVE van toepassing. Voorwaarde voor het kunnen aanmaken en handhaven van een Account is dat u de volledige suite aan Diensten en functionaliteiten van CLICKDRIVE accepteert, het is niet mogelijk om enige functionaliteit, bijvoorbeeld communicatie-berichten, rijvaardigheidrapport en rijinstructeur-beoordeling te weigeren of uit te zetten.

Indien u nalaat uw accountgegevens correct en up to date te houden kan dit leiden tot opschorting van de toegang tot ons Technisch Platform en de Diensten dan wel verwijdering van uw gehele Account.

6.2. Rijschoolhouder-account

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient u een account aan te maken binnen het Technisch Platform (“Account”). Hiervoor zal u minstens gevraagd worden de navolgende gegevens in te voeren:

 • • Profiel foto
 • • Naam,
 • • Email,
 • • Geboortedatum
 • • CBR-rijschoolnummer
 • • Geslacht – opties: Man/Vrouw/anders
 • • Lestarief per uur
 • • Type les auto en/of kentekenplaat
 • • Informatie over u zelf als instructeur
 • • De door u gesproken talen- mogelijke talen: Engels, Nederlands, Papiamento, Arabisch, Turks.

Door invoering verklaard u CLICKDRIVE te garanderen dat:

 • • Deze gegevens volledig en juist zijn
 • • Deze gegevens door CLICKDRIVE gebruikt mogen worden voor de uitvoering van de Diensten
 • • Deze gegevens volledig en juist te houden en elke wijziging hiervan prompt door te geven door aanpassing van uw Account.

Clickdrive heeft als doel dat de gebruikers lessen krijgen van een dergelijke kwaliteit die ertoe bijdragen dat Gebruikers sneller en beter zijn voorbereid op het CBR rij-examen. Om de kwaliteit te bepalen hanteert CLICKDRIVE onder andere de volgende criteria voor rij-instructeurs:

 • • Instructeur dient in het bezit te zijn van een CBR-rijschoolnummer en een geldig WRM-certificaat.
 • • Een lestarief van minimaal € 30,00 inclusief btw wat de instructeur in staat stelt een voldoende salaris te verdienen in een werkweek van 40 lesuren en les te geven op kwalitatieve wijze door onder andere het betalen van de verplichte WRM-bijscholing.
 • • Een onbesproken gedrag te hebben wat betreft het geven van rijlessen wat onder andere wordt gecontroleerd door CLICKDRIVE middels een online en social media check.
 • • Een representatieve, schone lesauto die voldoet aan de wettelijke eisen voor rijlessen.
 • • In minimale Gebruikerswaardering van 3-sterren.

Indien u nalaat uw accountgegevens correct en up to date te houden danwel niet te voldoen aan de CLICKDRIVE kwaliteitseisen kan dit leiden tot opschorting van de toegang tot ons Technisch Platform en de Diensten dan wel verwijdering van uw gehele Account. CLICKDRIVE toetst periodiek of (nog) aan deze vereisten voldaan wordt. De uitslag van deze toetsing is ter volledige discretie van CLICKDRIVE. Voorwaarde voor het kunnen aanmaken en handhaven van een Account is dat u de volledige suite aan Diensten en functionaliteiten van CLICKDRIVE accepteert, het is niet mogelijk om enige functionaliteit, bijvoorbeeld communicatie-berichten, rijvaardigheidrapport en rijinstructeur-beoordeling te weigeren of uit te zetten. Daarnaast houdt het aanmaken van een Account in, de definitieve en onvoorwaardelijke machtiging aan CLICKDRIVE, om tot inhouding over te gaan van de bij inschrijving afgesproken vergoedingen voor gebruikmaking van de Diensten van CLICKDRIVE. De Rijschoolhouder heeft daarbij geen enkel recht op verrekening of opschorting met/van deze vergoeding.

7. Aanvullende diensten

Onderdeel van de Diensten kan zijn dat CLICKDRIVE het u toestaat om van tijd tot tijd informatie in te voeren over een specifieke Gebruiker dan wel Rijschoolhouder. Dit kunnen ook diensten betreffen zoals een ratingsysteem voor een Rijschoolhouder dan wel een vaardigheidsmeter/rapportage over individuele Gebruikers. Door deze informatie aan CLICKDRIVE vrijwillig te verstrekken verleent u aan CLICKDRIVE het recht om deze informatie te sublicenseren, te gebruiken, te kopiëren, te analyseren, hier rapportages van te maken dan wel afgeleide werken, deze te verspreiden, verveelvoudigen en/of openbaar maken dan wel op elke andere wijze zelf te exploiteren. Ook op deze informatiestroom is ons privacy policy (hyperlink) van toepassing op basis waarvan u in staat bent uw rechten als betrokkenen uit te oefenen.

Indien u gebruik maakt van deze aanvullende Diensten en dus informatie upload naar ons technisch platform garandeert u CLICKDRIVE dat u enig eigenaar bent van deze informatie en dat deze informatie geen inbreuk maakt op de (fundamentele) rechten van anderen en naar aard correct, volledig en waarheidsgetrouw is. CLICKDRIVE behoudt zich het recht voor om informatie, welke naar haar uitsluitend oordeel, te kwalificeren zou zijn als agressief, lasterlijk, onrechtmatig of anderszins aanstootgevend te verwijderen zonder hier op enigerlei wijze enige verantwoording aan een Gebruiker of een Rijschoolhouder verschuldigd te zijn.

8. Betaling

Indien u gebruik maakt van de Diensten en in zoverre dit leidt tot het bestellen, respectievelijk afnemen van een dienst van de Rijschoolhouder vindt betaling plaats via ons Technisch Platform. Voor de Gebruiker zal deze betaling tevens een vergoeding voor het gebruik van de Diensten inhouden. De payment provider kan echter additioneel transactiekosten in rekening brengen. De op ons Technisch Platform weergegeven prijzen van Rijschoolhouders zijn inclusief de vergoeding voor de Diensten en inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten voor de payment provider.

Betaling van de Rijschoolhouder vindt plaats als volgt:

Bij selectie van een les bij een Rijschoolhouder zal voorafgaande betaling plaats moeten vinden. Betaling zal worden uitgevoerd door middel van een aan het Technisch Platform gekoppelde payment provider, deze geeft de Gebruiker onder meer de gelegenheid om middels iDeal te betalen en zal het ontvangen lesgeld op een escrowrekening plaatsen. De betaling wordt vervolgens pas na de rijles aan de Rijschoolhouder door de payment provider doorbetaald. Tevens vindt dan de afdracht van de vergoeding aan CLICKDRIVE plaats.

Er wordt niet uitbetaald aan de Rijschoolhouder indien:

 • – de Rijschoolhouder de les heeft afgezegd
 • – de Gebruiker de les meer dan 24 uur voor de gekochte rijles heeft afgezegd
 • – de Gebruiker een rating van 1 heeft afgegeven

Als er niet wordt uitbetaald blijft het bedrag bij de payment provider staan en heeft de Gebruiker een saldo opgebouwd dat kan worden aangewend voor latere boekingen. Indien terugbetaling wordt gevraagd zullen hiervoor administratiekosten op in mindering worden gebracht.

De kosten voor de Diensten die CLICKDRIVE aan de Rijschoolhouder in rekening brengt worden automatisch ingehouden door de payment provider van CLICKDRIVE, het betaalplatform dat onderdeel uitmaakt van het Technisch Platform. De hoogte van deze vergoeding vloeien voort uit de inschrijving van de Rijschoolhouder bij CLICKDRIVE.

Elke Rijschoolhouder heeft eigen beleid ten aanzien van het uitstellen, verzetten, annuleren of herzien van rij-afspraken en CLICKDRIVE kan hier geen andere rol in spelen dan de communicatie die gebruikmaking van het Technisch Platform mogelijk maakt. CLICKDRIVE biedt geen actieve bemiddeling noch helpdesk voor dergelijke vragen, verzoeken of klachten. Door een Rijschoolhouder individueel of collectief gegeven kortingen, promoties of afname bonussen laten de hoogte van de aan CLICKDRIVE verschuldigde vergoeding door de Rijschoolhouder onverlet.

9. Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden, op de Diensten en elke hieruit voortvloeiende of verbonden overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting van elke andere rechter, enkel de rechter te Rotterdam bevoegd om van geschillen kennis te nemen.