Privacy Policy

In brief

At CLICKDRIVE BV (hereinafter: Clickdrive) we find it very important to protect your personal data. In this Privacy Policy we want to provide clear and transparent information about how we handle personal data.

The data works for you! The data is used to make your driving lessons as pleasant as possible and to guarantee the safety of your data as a user of our app.

This policy is intended to process personal data of those who use the Clickdrive website or app to book driving lessons, are in contact with us or enter into a contract with us for other reasons, such as:

Students: driving lesson users of the Clickdrive app.
Instructors: users who provide students with lessons via the Clickdrive app.

We do our utmost to guarantee your privacy and therefore handle your personal data with the utmost care. Clickdrive complies with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation (GDPR). This includes:

Your personal data will only be processed in accordance with the purpose for which they were provided, these goals and type of personal data are described in the Privacy Policy below;

 • ● We will process your personal data for a number of reasons. Among other things, when we need this information to conclude an agreement with you and to execute it. Another reason why we may process your personal data is on the basis of a legal obligation or a general interest. For example, if you are in an acute medical situation, we can use your personal data to, for example, call for assistance or assist.
 • ● We will ask you for your explicit consent if we need it for the processing of your personal data that falls outside this policy;
 • ● We have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data as much as possible;
 • ● We will also be able to use your personal data for communication, including marketing, in order to improve our service in a targeted manner and to keep you informed of changes.
 • ● We will not pass on personal data to other parties, unless this is necessary for the execution of an agreement with you, such as transfer of your personal data to our payment provider and the communication between Students and Instructors.

Clickdrive is responsible for the processing of your personal data in the capacity of controller. If, after reading our Privacy Policy, or in a more general sense, you have any questions about this, you can contact us via the contact details at the bottom of this document.

Processing personal data of Students or Instructors

Persoonsgegevens van Leerlingen en Instructeurs worden door Clickdrive. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • ● Administratieve doeleinden;
 • ● Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • ● Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • ● Marketing waaronder het evt het tonen van advertenties of verzenden van nieuwsbrieven

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clickdrive de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • ● Voornaam;
 • ● Tussenvoegsel;
 • ● Achternaam;
 • ● Geboortedatum;
 • ● Woonplaats;
 • ● Telefoonnummer;
 • ● E-mailadres;
 • ● Geslacht.

Verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing

Met direct marketing wordt bedoeld marketing waarbij wij direct in contact treden met individuele (potentiële) klanten via bijvoorbeeld email of geadresseerde post. Persoonsgegevens voor direct marketing worden door Clickdrive verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • ● Informeren van nieuwsuitingen;
 • ● Verbeteren van onze service;
 • ● Passende aanbiedingen;
 • ● Analyse-doeleinden.

We zullen je ook informatie sturen via telefoon, e-mail, of per post als het nodig is om wijzigingen of aanpassingen in onze overeenkomst met jou aan te brengen of wanneer er nieuwe voorwaarden en condities op onze service van toepassing worden. Mogelijk kunnen we je benaderen met marketing boodschappen over onze eigen of soortgelijke producten en service, maar ook enquêtevragen of andere verzoeken gericht om onze service te verbeteren. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en de instemming met dit policy.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Clickdrive verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • ● Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • ● Mondelinge toestemming, afgifte gegevens website of app, telefonische afgifte gegevens.
 • ● Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clickdrive de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • ● Voornaam;
 • ● Tussenvoegsel;
 • ● Achternaam;
 • ● Telefoonnummer;
 • ● E-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een 3e partij voor:

 • ● Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere direct marketing activiteiten;
 • ● Benadering via of beheer van social media;
 • ● Planning examens;
 • ● Planning opdrachten bij derden.
 • ● Online betaal dienstverleners
 • ● Klanttevredenheidsonderzoek

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Clickdrive op grond van de wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan gebeuren indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Clickdrive zal je persoonsgegevens niet langer dan 24 maanden bewaren Clickdrive bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen en op grond van de wet vereist is en kan dus op grond van (belasting, financiële, . . .) wetgeving voor maximaal 7 jaar de noodzakelijke gegevens bewaren.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Clickdrive van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • ● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • ● We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • ● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • ● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • ● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw persoonsgegevens

Veel van jouw persoonsgegevens zijn voor jou zichtbaar in de beveiligde omgeving van Clickdrive Als jouw persoonsgegevens onjuist zijn, kun je deze zelf aanpassen. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van je persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of Vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of wil je één van de rechten uitoefenen die in de vorige paragraaf staan benoemd, dan vragen je hierover contact met ons op te nemen. Dit kan via het mailadres privacy@clickdrive.nl.

Vragen m.b.t onze Privacy Policy kun je richten aan:

Clickdrive B.V.
ovv Privacy
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam

Wijziging van het Privacy Policy

We can adjust this privacy policy. We do this, for example, if the law or our policy changes. We therefore recommend that you regularly review the Privacy Policy. We will also notify you of important changes by means of a pop up when using our app. In that case, you will first have to accept this amended policy before you can continue to use our services.

The last change was on June 9, 2020.